Användarvillkor

Senast ändrade: 1 maj 2018

Dessa användarvillkor (“Villkor”) gäller din tillgång och användning av de tjänster, program, produkter eller webbplatser som är associerade med dessa villkor (gemensamt kallade “Tjänster”), som ägs och drivs av Harman International Industries, Incorporated eller dess dotterbolag. Dessa villkor är viktiga och påverkar dina lagliga rättigheter, så läs dem noggrant. Genom att få åtkomst till och använda dessa tjänster, samtycker du till att vara bunden av dessa villkor och eventuella villkor som inkluderas häri som referens, inklusive vår sekretesspolicy och våra försäljningsvillkor. Om du inte samtycker till dessa villkor får du ingen åtkomst till, och kan ej heller använda tjänsterna.

Dessa villkor ändrar inte på något sätt villkoren för något annat avtal som du kan ha ingått med oss i fråga om produkter, tjänster eller annat. Om du använder tjänsterna på uppdrag av någon person eller enhet, representerar och garanterar du att du är behörig att godkänna dessa villkor på uppdrag av denna person eller enhet och att en sådan person eller enhet samtycker till att vara ansvarig om du eller en sådan person eller enhet bryter mot dessa villkor.

Sekretess

Vi respekterar våra användares sekretess. Den information vi samlar in via tjänsterna är föremål för vårt sekretessmeddelande. Se vårt sekretessmeddelande som förklarar hur vi samlar in, använder och vidareförmedlar dina uppgifter. 

Tilläggsvillkor

Vissa av tjänsternas funktioner, som vissa mobila applikationer, tilläggstjänster, kampanjer och erbjudanden, kan vara föremål för ytterligare villkor (“Tilläggsvillkor”) som presenteras i samband med dem. Vi kan komma att presentera tilläggsvillkor för dig via tjänsterna. Oavsett hur de presenteras för dig, kräver vi att du godkänner våra tilläggsvillkor innan du använder dessa funktioner i tjänsterna.  Om inget annat anges i tilläggsvillkoren, ingår alla tilläggsvillkor i dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa tilläggsvillkor kommer du inte att ha tillgång till den aspekt av tjänsterna de gäller. Dessa villkor och tilläggsvillkor tillämpas i likvärdig grad. Dock gäller att om något tilläggsvillkor är inkonsekvent med någon bestämmelse i dessa villkor, kommer detta tilläggsvillkor att tillämpas, men endast för den eller de tjänster som tilläggsvillkoren gäller.

Alla köp eller andra transaktioner för försäljning av varor och som formas genom tjänsterna eller till följd av dina besök, regleras av våra försäljningsvillkor, som härmed bildar en del av dessa villkor.

Ändringar av användarvillkoren 

Vi kan emellanåt uppdatera dessa användarvillkor efter eget gottfinnande. Vi meddelar dig när vi utför ändringar av användarvillkoren och ger dig möjlighet att granska dem innan du fortsätter att använda tjänsterna. Alla ändringar verkställs omedelbart när vi anger dem och gäller därefter all åtkomst till och användande av tjänsterna. Du samtycker till att vi inte kommer att hållas ansvariga gentemot dig för någon ändring eller något avbrott, helt eller delvis, av villkoren eller tjänsterna.

Ditt fortsatta användande av tjänsterna efter att ändrade villkor har anslagits betyder att du accepterar och godkänner ändringarna. Du förväntas kontrollera denna sida varje gång du använder tjänsterna så att du är medveten om alla eventuella ändringar, eftersom användarvillkoren är bindande. Du godkänner vidare att granska dessa villkor regelbundet och att se till att du är medveten om ändringarna.

Nyckeldefinitioner

Harman-innehåll” syftar till allt innehåll, funktioner och funktionalitet (inklusive men ej begränsat till all information, kod, innehåll, ritningar, grafik, metadata, metataggar, markeringsinformation, sidformat och stil, bilder, fraser, produktbeskrivningar, programvara, text, bildskärmar, video och ljud samt design, urval och arrangemang av dessa, sammanställning av allt ovanstående och alla immateriella rättigheter och goodwill som är associerade med detta) som görs tillgängligt via tjänsterna, eller som på annat sätt görs tillgängligt för dig av, eller på vårt uppdrag, genom tjänsterna. Harman-innehåll exkluderar personuppgifter.

Personuppgifter” är all information som kan användas i syfte att identifiera dig, antingen självständigt eller i kombination med andra uppgifter. Personuppgifter innehåller inte aggregerad information eller annan anonymiserad information (inklusive metadata) som samlats in av oss som inte kan användas för att identifiera dig, även om sådan information emanerade från dina personliga data.

Ditt innehåll” är information, kommentarer, foton, bilder, videoklipp, data, text och annat innehåll som du publicerar, laddar upp, lagrar, delar, skickar eller visar i tjänsterna.

Behörighet

Tjänsterna erbjuds och finns tillgängliga för användare som är 18 år eller äldre. Genom att använda tjänsterna framställer och garanterar du att din ålder är minst 18 år. 

Åtkomst till tjänsterna och kontosäkerhet

Vi kan återkalla eller ändra tjänsterna, och alla tjänster eller underlag vi tillhandahåller på tjänsterna, enligt vårt eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi kommer inte att åta oss något ansvar om någon del av tjänsterna inte finns tillgängliga vid något tillfälle eller under en viss tidsperiod. Emellanåt kan vi komma att begränsa åtkomsten till vissa delar av tjänsterna, eller hela tjänsten, för våra användare, inklusive registrerade användare.

Du är ansvarig för:

 • Att vidta alla nödvändiga åtgärder för att du ska ha åtkomst till tjänsterna.
 • Att se till att alla personer som har tillgång till tjänsterna via din internetanslutning är medvetna om dessa villkor och följer dem.

För att få tillgång till tjänsterna eller vissa av de resurser de erbjuder, kan du bli tillfrågad om att lämna viss registreringsinformation eller andra uppgifter. Ett villkor för att du ska få använda tjänsterna är att all information som du lämnar i detta syfte är korrekt, aktuell och fullständig. Du godkänner att all information du tillhandahåller för att registrera dig med dessa tjänster eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till genom användning av interaktiva funktioner på tjänsterna, regleras av dessa villkor och du godkänner alla åtgärder vi vidtar med avseende på dina uppgifter i enlighet med dessa villkor.

Om du väljer eller har fått tilldelat ett användarnamn, lösenord eller annan information som utgör delar av säkerhetsprocedurer, måste du behandla sådan information som konfidentiell och se till att den inte kommer till någon annan persons eller aktörs kännedom. Du tillstår även att ditt konto är personligt, och att du inte får förse någon annan person med åtkomst till tjänsterna eller delar av dem med hjälp av ditt användarnamn, lösenord eller annan säkerhetsinformation. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om eventuell otillåten åtkomst eller användande av ditt användarnamn eller lösenord eller om någon annan överträdelse av säkerheten inträffar. Du samtycker även till att logga ut från ditt konto i slutet av varje session. Du bör vara särskilt försiktig när du öppnar ditt konto från en offentlig eller delad dator så att andra inte kan visa eller registrera ditt lösenord eller andra personuppgifter.

Vi kan när som helst komma att inaktivera användarnamn, lösenord eller annan identifierare, oavsett om den valts av dig eller tillhandahållits av oss, efter eget gottfinnande av någon eller ingen anledning, inklusive om du, enligt vårt eget gottfinnande, har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor.

Immateriella rättigheter

Harman international Industries Incorporated (och våra licensgivare) äger alla tjänster och allt Harman-innehåll som är skyddade/skyddat av amerikanska och andra länders lagar om upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter. Vi förbehåller oss alla rättigheter i och till Harman-innehållet. Om vi inte uttryckligen beviljar dig detta enligt dessa villkor, ger vi dig ingen rätt att använda någon del av Harman-innehållet.

Du får inte kopiera, reproducera, publicera, distribuera, överföra, sprida, visa, ställa ut, redigera, modifiera och skapa derivatverk från eller på något sätt utnyttja någon del av Harman-innehållet. Du får inte rama in eller använda inramningstekniker för att inkludera vårt varumärke, vår logotyp eller annan patentskyddad information. Du får inte använda några metataggar eller någon annan ”dold text” för att använda vårt namn eller våra varumärken. Du får inte radera, ta bort eller på annat sätt ändra upphovsrätt, varumärke eller annat patentskyddat meddelande som visas i eller på Harman-innehållet. Du får inte vidta några åtgärder för att äventyra, begränsa eller på något sätt störa våra rättigheter i och till Harman-innehållet. Du samtycker till att inte framställa oss, våra produkter eller tjänster på ett falskt, missvisande, nedsättande eller på annat anstötligt sätt. Vi förbehåller oss enskild och exklusiv rätt att enligt vårt eget gottfinnande hävda anspråk gentemot tredje parter för intrång eller förskingring av våra immateriella rättigheter i Harman-innehållet. Tjänsterna kan innehålla Harman-innehåll som ägs eller licensieras av tredje part.  Alla begränsningar som anges i dessa villkor gäller i likvärdig grad för allt Harman-innehåll som ägs eller licensieras av tredje part.

Vårt namn, våra villkor, logotyper, varumärken och alla relaterade namn, logotyper, produkt- och tjänstenamn, designer och paroller är varumärken som tillhör oss (eller våra dotterbolag eller licensgivare). Du får inte använda sådana varumärken utan föregående skriftligt medgivande.  Alla andra namn, logotyper, produkt- och tjänstenamn, designer och paroller för tjänsterna är varumärken som tillhör deras respektive ägare.

Tilldelning av licens

Enligt restriktioner i dessa användarvillkor får du använda tjänsterna för eget personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte själv eller låta någon annan tredje part: (i) extrahera, avskilja, ta bort eller på annat sätt kopiera Harman-innehållet (ii) demontera, dekompilera, omvandla eller på annat sätt konvertera någon del av Harman-innehållet till källkoden eller en mänsklig uppfattningsbar form (iii) anpassa, modifiera eller skapa ett derivatverk av Harman-innehållet (iv) distribuera, inhämta, leasa, hyra ut, sälja, sända, överföra eller på annat sätt avyttra Harman-innehåll helt eller delvis, eller (v) använda Harman-innehållet i några andra syften.

Om du skriver ut, kopierar, ändrar, laddar ner eller på annat sätt använder eller tillhandahåller någon annan person åtkomst till någon del av tjänsterna i strid mot villkoren, förverkas din rätt att använda tjänsterna omedelbart och du måste på vår begäran återsända eller förstöra alla kopior av det material som du har gjort. Ingen rättighet, titel eller något intresse i eller för tjänsterna eller något innehåll i tjänsterna överförs till dig, och vi förbehåller oss alla rättigheter som ej uttryckligen beviljas. All användning av tjänsterna som inte uttryckligen är tillåten enligt dessa villkor, är ett brott mot dessa villkor och kan bryta mot upphovsrätt, varumärke och andra lagar.  

Förbjuden användning

Du får endast använda tjänsterna för lagliga syften och i enlighet med dessa villkor. Du godkänner att inte använda tjänsterna:

 • På något sätt som strider mot någon gällande federal, nationell, lokal eller internationell lag eller förordning (inklusive utan begränsning varje lag beträffande export av data eller programvara till och från USA eller annat land).
 • I syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt, genom att utsätta dem för olämpligt innehåll, fråga efter personidentifierande information eller på annat sätt.
 • För att skicka, medvetet motta, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända något material som inte uppfyller kraven i dessa villkor.
 • För att överföra eller producera sändning av annonsering eller marknadsföringsmaterial utan vårt förhandsmedgivande inklusive all ”skräppost”, ”kedjebrev”, ”spam” eller något annat motsvarande utbjudande.
 • I syfte att utge dig för att vara, eller försök till att utge dig för att vara, oss, någon av våra anställda, annan användare eller någon annan person eller aktör (inklusive, utan begränsning, genom att använda e-postadresser eller skärmnamn som sammankopplas med något av föregående).
 • För att medverka i något annat förfarande som begränsar eller hindrar andras användande eller nyttjande av tjänsterna eller som enligt vår bestämning kan skada oss eller våra användare eller göra dem ansvarsskyldiga.

Du åtar dig också att inte:

 • Använda tjänsterna på något sätt som skulle kunna inaktivera, överbelasta, skada eller försämra tjänsterna eller störa någon annans användande av tjänsterna inklusive deras möjlighet att medverka i realtidsaktiviteter via tjänsterna.
 • Använda någon robot, spindel eller annan automatiserad anordning, process eller medel för att tillgå tjänsterna för något syfte inklusive övervakning eller kopierande av något av materialet på tjänsterna.
 • Använda någon manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet på tjänsterna eller för något annat otillåtet ändamål utan skriftligt förhandsmedgivande.
 • Använda någon anordning, programvara eller rutin som stör tjänsternas korrekta funktion.
 • Inplantera några virus, trojanska hästar, maskar, logikbomber eller annat elakartat eller tekniskt skadligt material.
 • Försöka skaffa obehörig tillgång till, störa, skada eller avbryta någon del av tjänsterna, servern där tjänsterna lagras eller någon server, dator eller databas ansluten till tjänsterna.
 • Angripa tjänsterna via en ”DOS-attack” eller distribuerad DOS-attack.
 • På annat sätt försöka störa tjänsternas korrekta funktion.

Ditt innehåll

Tjänsterna kan låta dig publicera, skicka, lägga upp, visa eller överföra (gemensamt kallat “publicera”) ditt innehåll till andra användare på eller via tjänsterna. Du samtycker till att iaktta och åtfölja följande publiceringsregler:

 • Du får inte publicera innehåll som innefattar information som är oriktig, vilseledande, felaktig, bedräglig och missvisande eller som främjar olaglig aktivitet.
 • Begär inte några personuppgifter från andra användare av tjänsterna.
 • Publicera inget innehåll eller någon information som strider mot några lagar.
 • Du får inte förolämpa eller kränka andra användare av tjänsterna. Du får inte publicera innehåll som är stötande, kränkande, ärekränkande, oanständigt, skadligt, trakasserande, skrämmande, hotfullt, hatfullt, missbrukande, vulgärt, obscent, pornografiskt eller sexuellt explicit.
 • Publicera enbart konstruktiv information. Du får inte spekulera eller skriva rykten om oss, våra produkter eller någon annan person eller aktör.
 • Du får inte publicera information som du inte äger eller har fullständiga rättigheter till. Du är enskilt ansvarig för allt innehåll du publicerar.

Ditt innehåll som du skickar till tjänsterna anses vara icke-konfidentiellt och icke-patentskyddat. Genom att publicera ditt innehåll på tjänsterna, beviljar du oss och våra dotterbolag, våra tredjepartsleverantörer och våra detaljhandelspartner och alla som agerar på vårt eller deras uppdrag (gemensamt kallat, inklusive oss, “Licensierade parter”) en fortgående, icke-exklusiv, oåterkallelig, royaltyfri, fullt betald, världsomspännande rätt att anpassa, ändra, skapa härledda arbeten, visa, distribuera, vidarebefordra, underlicensiera, tilldela, använda och kommersialisera ditt innehåll på valfritt sätt och i alla medier utan några skyldigheter gentemot dig. Din användning av tjänsterna utgör ditt samtycke att tillåta oss att använda och lagra ditt innehåll.

Om ditt innehåll inbegriper personuppgifter, behandlar vi sådana personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy.

Du framställer och garanterar härmed att (i) du äger alla rättigheter i och till ditt innehåll, (ii) du har behörighet från alla personer som visas i ditt innehåll att bevilja de rättigheter som beviljas häri (iii) du är över 18 år, och (iv) de licensierade parternas användning av ditt innehåll på det sätt som beskrivs häri inte bryter mot några rättigheter knutna till tredje part eller någon lag. Du frigör härmed och samtycker till att hålla de licensierade parterna fria från all ansvarsskyldighet som på något sätt är relaterad till de licensierade parternas användning av ditt innehåll.

Du förstår och erkänner att du är ansvarig för ditt innehåll, och att du, inte vi, bär det fulla ansvaret för sådant innehåll, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, sanningsenlighet och lämplighet. Vi kan inte och åtar oss inte att granska allt material innan det publiceras på tjänsterna, och kan heller inte säkerställa att tvivelaktigt material tas bort omgående efter att det har blivit publicerat. Vi har ingen skyldighet eller något ansvar inför någon gällande prestanda eller icke-prestanda av de aktiviteter som beskrivs i dessa villkor.

Sociala medieinlägg 

När du lägger upp och överför innehåll som du har taggat med våra varumärken och hashtaggar på sociala medier, innebär det att du ger oss tillstånd att söka efter dina hashtaggade inlägg (”Sociala medieinlägg”). Vi kan kontakta dig direkt, antingen offentligt eller privat, via den sociala medieplattform där det sociala medieinlägget fanns och begära ditt tillstånd att använda det sociala medieinlägget. Om du beviljar oss tillstånd enligt beskrivningen i den förfrågan vi gör, ger du de licensierade parterna samma rättighet och ger även samma framställan och garantier till det sociala medieinlägget som du skulle med ditt innehåll. Du frigör härmed och samtycker till att hålla de licensierade parterna fria från all ansvarsskyldighet som på något sätt är relaterad till de licensierade parternas användning av ditt inlägg på sociala medier.

Vår användning av dina personuppgifter från ditt sociala medieinlägg kommer att överensstämma med vår sekretesspolicy.

Övervakning och verkställan: uppsägning

Vi kan komma att:

 • Ta bort eller vägra att publicera ditt innehåll av någon eller ingen orsak alls, enligt vårt eget gottfinnande.
 • Vidta de åtgärder med avseende på ditt innehåll som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga, efter eget gottfinnande, inklusive om vi anser att ditt innehåll bryter mot dessa villkor, kränker någon immateriell rättighet eller någon annan persons eller aktörs rättighet, hotar tjänsteanvändarnas eller allmänhetens personliga säkerhet, eller om detta kan medföra skyldigheter för oss.
 • Avslöja din identitet eller annan information om dig till någon tredje part som hävdar att material som publicerats av dig bryter mot deras rättigheter, inklusive deras immateriella rättigheter eller deras integritetsrätt.
 • Vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive utan begränsning, hänvisning till brottsbekämpande organ, för all olaglig eller obehörig användning av tjänsterna.
 • Avsluta eller upphäva din åtkomst till hela eller delar av tjänsterna för någon eller ingen anledning alls, inklusive utan begränsning till eventuella brott mot dessa villkor. 

Utan att begränsa ovanstående, kan vi samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolar som begär eller styr oss till att avslöja identiteten på eller annan information från någon som publicerar innehåll på eller via tjänsterna. DU FRÅNSÄGER OCH HÅLLER OSS OCH VÅRA DOTTERBOLAG, LICENSTAGARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER FRIA FRÅN ALLA ANSPRÅK TILL FÖLJD AV ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS AV OSS ELLER NÅGON AV TIDIGARE NÄMNDA PARTER UNDER, ELLER TILL FÖLJD AV, VÅRA UTREDNINGAR, OCH FRÅN ALLA ÅTGÄRDER SOM VIDTAS TILL FÖLJD AV UTREDNINGAR AV ANTINGEN OSS ELLER SÅDANA PARTER ELLER BROTTSBEKÄMPANDE MYNDIGHETER. 

Tillförlitlighetsgrad i publicerade uppgifter

Den information som presenteras på eller genom tjänsterna görs tillgänglig endast i syfte att tillhandahålla allmän information.

Vi frånsäger oss allt ansvar och alla skyldigheter på grund av förväntningar som du eller andra besökare av tjänsterna ställer på sådant material, eller av någon som kan få kännedom om något av dess innehåll.

Tjänsterna kan ha innehåll som har levererats av tredje part, inklusive material tillhandahållet av andra användare, bloggare och externa licensgivare, presstjänster, nyhetsförmedlingar och/eller rapporteringstjänster. Alla påståenden och/eller åsikter som uttrycks i sådant material och alla artiklar och repliker på frågor och annat innehåll, annat än det vi tillhandahåller, är endast åsikter och delges under ansvar av den person eller aktör som levererar detta material. Sådant material speglar inte nödvändigtvis vår åsikt. Vi fråntar oss ansvar eller skyldigheter gentemot dig eller varje tredje part för innehållet eller riktigheten i material som tillhandahålls av någon tredje part.

Ändringar av tjänsterna

Vi kan emellanåt komma att uppdatera tjänsternas innehåll, inklusive Harman-innehåll, men dess innehåll är inte nödvändigtvis fullständigt eller aktuellt. Något av innehållet på tjänsterna kan när som helst vara inaktuellt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.  

Länka till tjänsterna och funktioner på sociala medier

Du kan länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det, men du får inte skapa en länk på ett sätt som antyder någon form av association, godkännande eller sponsring från vår sida utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Tjänsterna kan tillhandahålla vissa sociala mediefunktioner som låter dig:

 • Länka från din egen eller vissa externa webbplatser till visst innehåll på tjänsterna.
 • Skicka e-post eller annan kommunikation med visst innehåll, eller länka till specifikt innehåll, på tjänsterna.
 • Visa, eller se ut att visa, begränsade delar av innehållet på tjänsterna på din egen eller vissa webbplatser från tredje part.

Du får enbart använda dessa funktioner på det sätt som vi har tillhandahållit dem, och enbart med avseende på det innehåll som dessa funktioner visas med och i övrigt i enlighet med eventuella ytterligare villkor som vi tillhandahåller med avseende på sådana funktioner. Med förbehåll för ovanstående får du inte:

 • Upprätta en länk från en webbplats som inte ägs av dig.
 • Visa, eller se ut att visa, tjänsterna eller delar av dessa, med hjälp av till exempel inramning, djuplänkning eller inbäddade länkar på någon annan webbplats.
 • Länka till någon del av tjänsterna annat än till startsidan.
 • På annat sätt vidta några åtgärder med hänsyn till det innehåll på tjänsterna som inte överensstämmer med någon annan bestämmelse i dessa villkor.

De tjänsterna från vilka du länkar, eller på vilka du gör visst innehåll tillgängligt, måste uppfylla dessa villkor i alla avseenden.

Du samtycker till att samarbeta med oss när det gäller att få all obehörig inramning eller länkning att omedelbart upphöra. Vi kan komma att återkalla länkningstillstånd utan föregående meddelande.

Vi kan när som helst komma att inaktivera alla eller några funktioner på sociala medier och eventuella länkar utan föregående meddelande efter eget gottfinnande.

Länkar från tjänsterna

Om tjänsterna innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast i syfte att underlätta för dig.  Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser, och tar inget ansvar för dem eller för eventuella förluster eller skador som kan uppstå på grund av din användning av dem. Om du bestämmer dig för att besöka någon av de externa webbplatserna som är länkade till tjänsterna, gör du detta helt på egen risk och i enlighet med de användarvillkor som gäller för sådana externa webbplatser.

Geografiska begränsningar

Vi är baserade i Connecticut, USA med team i olika delar av världen. Vi hävdar inte att tjänster eller innehåll är tillgängligt eller lämpligt utanför USA. Tillgång till tjänsterna kan vara olaglig för vissa personer eller i vissa länder. Om du använder tjänsterna utanför USA, är du införstådd med att alla data, inklusive personuppgifter, som du skickar till oss eller som vi samlar in från dig, kommer att samlas in från och lagras i antingen USA eller på en plats där något av våra team finns.

Vår användning och lagring av information

Vi kan etablera standardrutiner och begränsningar avseende användandet av tjänsterna, exempelvis förbud för typ av innehåll som läggs upp av användare, maximalt antal dagar som användargenererat innehåll visas, är tillgängligt eller lagras av oss, eller maximalt antal e-postmeddelanden som ett konto kan skicka eller ta emot och maximalt diskutrymme reserverat för varje slutanvändare. Vi har ingen skyldighet att bevara eller radera innehåll som finns på tjänsterna, eller som på annat sätt tillhandahålls av dig till oss genom användning av tjänsterna. Vi kan emellanåt komma att ändra användningen och lagringen av innehåll och information, i enlighet med gällande lagstiftning.

Garantifriskrivning

DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA, DERAS INNEHÅLL OCH VARJE TJÄNST ELLER INNEHÅLL SOM FÖRMEDLAS VIA TJÄNSTERNA PÅ EGEN RISK. TJÄNSTERNA, DERAS INNEHÅLL OCH VARJE TJÄNST ELLER INNEHÅLL SOM FÖRMEDLAS VIA TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT UTFÖRANDE OCH EFTER TILLGÄNGLIGHET UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM FÖRBJUDS ENLIGT LAG ÅTAR VI OSS INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH UTEBLIVEN ÖVERTRÄDELSE. VI GER INGEN FRAMSTÄLLNING ELLER GARANTI GÄLLANDE TJÄNSTERNAS FULLSTÄNDIGHET, SÄKERHET, TILLFÖRLITLIGHET, KVALITET, EXAKTHET ELLER TILLGÄNGLIGHET. VI GER INGEN FRAMSTÄLLNING ELLER GARANTI OM ATT TJÄNSTERNA, DERAS INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST ELLER DEL SOM FÖRMEDLAS VIA TJÄNSTERNA ÄR RIKTIGA, TILLFÖRLITLIGA, FELFRIA ELLER OAVBRUTNA, ATT FELAKTIGHETER KORRIGERAS, ATT TJÄNSTER ELLER SERVRAR SOM GÖR DEM TILLGÄNGLIGA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER ELLER ATT TJÄNSTER ELLER INNEHÅLL PÅ ANNAT SÄTT TILLGODOSER DINA BEHOV ELLER FÖRVÄNTNINGAR.

Informationen som presenteras på eller genom tjänsterna görs tillgänglig endast för allmänna informationssyften. Vi fråntar oss allt ansvar och alla skyldigheter på grund av förväntningar som du och andra användare av tjänsterna ställer på sådant material, eller av någon som kan få kännedom om något av dess innehåll.

Tjänsterna kan ha innehåll som har levererats av tredje parter inklusive material tillhandahållet av andra användare, bloggare och externa licensgivare, presstjänster, nyhetsförmedling och rapporteringstjänster. Alla påståenden och åsikter som uttrycks i sådant material och alla artiklar och repliker på frågor och annat innehåll annat än det vi tillhandahåller, är endast åsikter och delges under ansvar av person som levererar materialet. Sådant material speglar inte nödvändigtvis vår åsikt. Vi fråntar oss ansvar eller skyldigheter gentemot dig eller varje tredje part för innehållet eller riktigheten i material som tillhandahålls av någon tredje part. 

DET FÖREGÅENDE PÅVERKAR INTE NÅGRA GARANTIER SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT GÄLLANDE LAG.

Ansvarsbegränsning

VI, VÅRA DOTTERBOLAG OCH VÅRA LICENSGIVARE, TJÄNSTELEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD, CHEFER ELLER DIREKTÖRER FRÅNTAS ANSVAR FÖR SKADOR AV VARJE SLAG, ENLIGT VARJE JURIDISK TEORI, PÅ GRUND AV ELLER I ANSLUTNING TILL DITT ANVÄNDANDE ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL DESSA, HARMAN-INNEHÅLL ELLER INNEHÅLL SOM TILLHÖR ANDRA WEBBPLATSER ELLER ANDRA TJÄNSTER ELLER DELAR SOM FÖRMEDLAS VIA TJÄNSTERNA ELLER SÅDANA WEBBPLATSER, INKLUSIVE VARJE DIREKT, INDIREKT, SPECIELL, TILLFÄLLIG, FÖLJDRIKTIGT ELLER BESTRAFFANDE SKADA INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL PERSONSKADA, SVEDA OCH VÄRK, KÄNSLOMÄSSIG OLÄGENHET, FÖRLORAD INTÄKT, FÖRLORAD AFFÄR ELLER FÖRVÄNTAD BESPARING, UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV GOODWILL, DATAFÖRLUST OCH PÅ ALLA SÄTT ORSAKAD AV KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), KONTRAKTSBROTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM DETTA HAR KUNNAT FÖRUTSES.  OM VI ÄNDÅ BEFINNS VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGON SKADA ELLER FÖRLUST VILKEN PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLAD TILL DITT ANVÄNDANDE AV TJÄNSTERNA ELLER NÅGOT HARMAN-INNEHÅLL, BEGRÄNSAS VÅRT ANSVAR TILL 100,00 USD.

DET FÖREGÅENDE PÅVERKAR INTE NÅGRA ANSVAR SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT GÄLLANDE LAG.

Skadeersättning

Du är skyldig att försvara, ersätta samt hålla oss, vårt moderbolag, aktieägare, delägare, licensgivare och tjänsteleverantörer och våra och deras respektive chefer, direktörer, anställda, konsulter, ombud, licensgivare, leverantörer, efterträdare och förordnade fria från och mot varje anspråk, skyldighet, skada, dom, utslag, förlust, kostnad, utgift eller avgift (inklusive rimliga advokatarvoden) på grund av eller i samband med din överträdelse av dessa villkor eller ditt användande av tjänsterna, inklusive men inte begränsat till, ditt innehåll, alla användning av Harman-innehåll, tjänster och produkter som inte är uttryckligt godkända i dessa villkor eller din användning av information som erhållits från tjänsterna. Denna skyldighet kommer att ha företräde över uppsägningen eller ändringen av dessa villkor.

Styrande lag och juridiskt område 

Dessa användarvillkor regleras av och uttolkas i enlighet med delstatens New Yorks lagar utan hänsyn till motsägelser av lagliga principer. Varje tvist eller anspråk på grund av eller i samband med dessa användarvillkor regleras genom skiljedomsförfarande enligt amerikanska skiljedomssammanslutningens (American Arbitration Association) regler som leds av en skiljedomare utsedd av skiljedomsförfarandets parter. Skiljedomsförhandlingarnas säte är Borough på Manhattan, New York.  Skiljedomarens utslag är slutligt och bindande. Överklagande av skiljedomarens utslag kan framställas till valfri domstol med relevant jurisdiktion. Parterna avstår från varje rätt att överklaga skiljedomens utslag i den utsträckning rätten att överklaga kan avstås enligt lag. Varje part behåller rätten att söka juridiskt biträde: (a) för att verka fram skiljedom; (b) för att inhämta tillfälliga skyddsåtgärder i väntan på förhandling; och (c) för att verkställa skiljedomarnas beslut inklusive det slutliga förhandlingsutslaget. Den segrande parten i förhandlingen är berättigad att motta ersättning för sina rimliga kostnader inklusive advokatkostnader som uppkommit i samband därmed.

Enskild talan

Du kan endast lösa tvister med oss på individuell basis och får inte framställa ett yrkande som målsägande eller medlem i en grupptalan, konsoliderad eller representativ åtgärd.

Tidsbegränsning för yrkandets giltighet

VARJE ORSAK TILL ÅTGÄRD ELLER YRKANDE SOM DU KAN HA PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER TJÄNSTERNA MÅSTE INLEDAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT ÅTGÄRDENS ORSAK INFALLER. I ANNAT FALL PRESKRIBERAS SÅDAN ORSAK TILL ÅTGÄRD ELLER YRKANDE PERMANENT.

Avsägelse och avskiljbarhet

Vårt misslyckande med att verkställa eller genomföra något dessa villkor är inte en avsägelse av respektive avsnitt. Om ett villkor inte är verkställbart ska villkorets overkställbarhet inte påverka något annat villkor.

Fullständigt avtal

Dessa användarvillkor, sekretesspolicy, försäljningsvillkor och eventuella tilläggsvillkor utgör det fullständiga avtalet mellan dig och oss med hänsyn till tjänsterna och ersätter alla tidigare och samtida uppfattningar, avtal, framställningar och garantier såväl skriftliga som muntliga beträffande tjänsterna.

Meddelande om intrångsyrkanden

Om du tror att ditt arbete otillbörligen har kopierats och anslagits på tjänsterna, ber vi dig informera oss om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, en fysisk eller elektronisk framställning av din namnteckning, en beskrivning av ditt upphovsrättsskyddade arbete, en beskrivning av platsen för ditt upphovsrättsskyddade arbete på tjänsterna och ditt uttalande under ed om att ovanstående information är riktig och att du innehar upphovsrätten eller på annat sätt är bemyndigad att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.

Dina kommentarer och frågor

Du kan meddela oss skriftligen om innehåll du har invändningar mot. Vi kommer i god tro att utreda alla anklagelser mot tvivelaktigt innehåll som strider mot villkoren, men vi kan inte framställa eller garantera att vi kommer att vidta någon åtgärd i samband med detta.

Meddelanden för klagomål

Skicka alla juridiska meddelanden enligt dessa villkor till:

HARMAN International Industries, Incorporated

400 Atlantic Street, 15th Floor

Stamford, CT 06901, USA

ATT: Juridiska avdelningen

+1 (203) 328-3500

Tack för att du använder tjänsterna.

Hittade du inte det du sökte efter?

Ring oss

Ring oss

Ring oss på: +46 850512632

Måndag – fredag: 09:00-17:00

Skicka e-post till oss

Skicka e-post till oss

Vi är här måndag-fredag för att svara på ditt mejl så fort vi kan!

Skicka e-post till oss
Chatta med oss

Chatta med oss

Chatta på engelska:
Måndag – fredag: 09:00-18:00
Lördag – söndag: 10:00-16:00

message

WhatsApp oss

WhatsApp-support endast på engelska

Skicka ett meddelande till oss på engelska här 

Måndag – fredag: 09.00-18.00
Lördag – söndag: 10:00-16:00